Vijeće ministara Bosne i Hercegovine verificiralo je na današnjoj sjednici zaključke sa 142. sjednice o stanju u oblasti migracija u u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH.

Migrantska kriza problem je cijele Bosne i Hercegovine i neophodno je da se u njeno rješavanje uključe sve relevantne institucije u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH. Vijeće ministara usvojilo je informaciju s Prijedlogom akcijskog plana hitnih mjera koje se trebaju hitno poduzeti s fokusom na nezakonite migrante i propusnost granice, prije svega s istočnim susjedima Bosne i Hercegovine. Naknadno će biti definirana i prezentirana ukupno potrebna finansijska sredstva, uključujući domaće i donatorske izvore za njegovo provođenje.

Koordinacijski odbor za migracije preuzima, u skladu sa svojim nadležnostima, ulogu Operativnog štaba za pitanja migracija i nastavlja realizaciju svih mjera kako bi se u potpunosti implementirao Plan hitnih mjera, uz uključivanje svih nivoa vlasti, organizacija i institucija. Bit će izvršena hitna prekomanda policijskih službenika u Graničnu policiju Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonima i međunarodnim standardima u cilju sprečavanja nelegalnih ulazaka u zemlju.

– Zadužuje se Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da Crnoj Gori i Republici Srbiji uputi notu kojom se Crna Gora i Republika Srbija pozivaju da zaustave aktivnosti na preusmjeravanju valova migranata prema Bosni i Hercegovini, da se aktivnosti koordiniraju, te da se također informiraju da će Bosna i Hercegovina, u skladu sa važećim zakonima, poduzeti sve mjere u cilju odbijanja i sprečavanja nezakonitih ulazaka u Bosnu i Hercegovinu. Vijeće ministara je na današnjoj sjednici zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da Republici Hrvatskoj, kao i nadležnim institucijama Evropske unije, uputi zahtjev za hitan sastanak u cilju bolje koordinacije i iznalaženja rješenja po pitanju tranzita migranata kroz Bosnu i Hercegovinu.

Zadužili su se ministri sigurnosti i ministrica za ljudska prava i izbjeglice da hitno obave sastanke sa svojim kolegama iz Republike Hrvatske, Crne Gore i Srbije o ovoj problematici.

Na istoj sjednici rečeno je kako se zadužuju nadležna tijela institucija BiH da u saradnji sa ostalim nadležnim tijelima u našoj zemlji hitno stave u funkciju sve raspoložive kapacitete u cilju adekvatnog prihvata, smještaja i zbrinjavanja migranata, naročito ranjivih kategorija, a u skladu sa važećim zakonima Bosne i Hercegovine i prihvaćenim međunarodnim standardima, te da, u roku 48 sati, organiziraju transfer i smještaj migranata koji su trenutno bez adekvatnog smještaja.

Ministarstvo sigurnosti je dobilo zaduženje da redovno prati i izvještava Vijeće ministara BiH o aktuelnom stanju u oblasti migracija u BiH.

Istovremeno je Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH zadužena da

Vezane objave