Booking.com

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas na 102. sjednici, održanoj 01.12.2016. godine, u Banjaluci, Nacrt zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju. Ovim zakonom uređuje se zaštita lica koja prijavljuju korupciju, postupak prijave korupcije, obaveze postupanja odgovornog lica i nadležnih organa u pogledu prijave i zaštite lica koja prijavljuju korupciju i druga pitanja koja su od značaja za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju.

Predviđena su dva sistema zaštite lica koja prijavljuju korupciju i to sistem interne zaštite od odgovornog lica koje rukovodi subjektom u vezi sa čijom djelatnošću je izvršena korupcija i sistem eksterne zaštite kod suda. Pri tome, lice čija se prava štite odredbama ovog zakona ima pravo da izabere da li će tražiti internu ili eksternu zaštitu. U svakom slučaju, da bi lice koje je prijavilo korupciju, uživalo zaštitu, mora da prijavu izvrši u dobroj namjeri, te da učini vjerovatnim da je činjenje ili nečinjenje, koji su označeni kao štetna posljedica, uzročno-posljedično u vezi sa korupcijom ili radnjom prijave korupcije. S druge strane, tuženo odgovorno lice je obavezno da dokaže objektivnu opravdanost činjenja ili nečinjenja koji su u tužbi označeni kao štetna posljedica.

Takođe, propisana je mogućnost da sud, u izuzetno opravdanim slučajevima, izrekne mjere obezbjeđenja kojim se štite prava prijavioca, ukoliko su neophodne da bi se spriječilo ugrožavanje egzistencije, otklonila opasnost od nastupanja nenadoknadive štete ili spriječio mobing. Ovim zakonom predviđa se i aštita ne samo lica koja prijavljuju korupciju nego i sa njima povezanih lica i drugih lica koja učine vjerovatnim da trpe štetne posljedice u vezi sa prijavom korupcije.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinsih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj.

Prema ovoj Uredbi potražioci koji nisu podnijeli zahtjev za verifikaciju računa stare devizne štednje, zahtjev mogu podnijeti od 15. decembra 2016. godine do 28. februara 2018. godine, a Agencija je dužna da obradu zaprimljenih zahtjeva okonča najkasnije do 31. jula 2018. godine.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o provođenju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka i provođenju projekta UNODC u BiH .

Vlada Republike Srpske ne prihvata da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih izdaje uvozno-izvozne dozvole na način kako je to predviđeno Prijedlogom odluke o uslovima i načinu provođenja Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim divljim životinjama i biljaka u BiH, jer time stvaraju pretpostavke za uspostavljanje nove organizacione jedinice i prenos nadležnosti Republike Srpske u ovoj oblasti.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da obavjesti Sekretarijat CITES Konvencije da je upravni organ za provođenje CITES Konvencije u Republici Srpskoj Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da nastavi započetu saradnju sa UNODC i koordiniše saradnju sa nadležnim institucijama Republike Srpske i Ministarstva bezbjednosti BiH, do okončanja ovog projekta.

Vlada Republike Srpske zadužuje sve nadležne institucije da obavještavaju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o postojanju istih ili sličnih projekata u Republici Srpskoj ili projekata koji se djelimično odnose na provođenje CITES Konvencije u kojima učestvuju predstavnici iz Republike Srpske, a provode se na nivou BiH.

Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da redovno izvještavaju Vladu Republike Srpske o provođenju drugih projekata čiji krajnji rezultati su očuvanje ili povećanje staništa zaštićenih vrsta životinja i biljaka.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izradi dokumenta „Program prilagođavanja zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine“.

Realizacijom IPA projekta (2011-2014), ‘’Jačanje institucija za zaštitu životne sredine i pripreme za predpristupne fondove BiH’’ koji je finansiran od strane Evropske unije, isporučeno je ukupno 54 radna materijala kojima treba da se utvrde prijedlozi za donošenje strateških i planskih dokumenata i dokumenata politike zaštite životne sredine u Republici Srpskoj, FBiH, Brčko distriktu i za institucije Bosne i Hercegovine u skladu sa ustavima i zakonskim okvirima.

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske da u koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske obavijesti Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH o ovom zaključku.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o digitalizaciji službene evidencije iz oblasti boračko-invalidske zaštite i istu prihvata.

Cilj projektnog zadataka je objedinjavanje postojećih evidencija i kreiranje jedinstvene elektronske baze podataka koja sadrži sve relevantne podatke za sva lica angažovana u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske (o dužini angažovanja u ratu, o okolnostima stradanja, o statusu i pravima).

Digitalizacijom ove dokumentacije i povezivanjem sa opštinskim /gradskim Odjeljenjima nadležnim za poslove boračko-invalidske zaštite značajno će se skratiti vrijeme trajanja upravnog postupaka i poboljšati kontrola ostvarivanja prava.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju donatorskih sredstava Razvojne banke Savjeta Evrope u vezi sa Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja.

Prihvataju se donatorska sredstva Razvojne banke Savjeta Evrope u vezi sa Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Bosnu i Hercegovinu, čija je ukupna vrijednost 700.713 €, od čega 235.000 € čine donatorska sredstva za podršku Ministarstvu za i raseljena lica Republike Srpske – Jedinici za implementaciju projekata na području Republike Srpske.

Donatorskim sredstvima planirana je podrška u sufinansiranju operativnih troškova Ministarstva za i raseljena lica Republike Srpske – Jedinici za implementaciju. Realizacija sredstava predviđena je u periodu od 2016-2017. godine. Donatorska sredstva će u Republici Srpskoj realizovati Ministarstvo za i raseljena lica Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srpske.

Koordinaciju u praćenju realizacije donatorskih sredstava za cijelu BiH vršiće Ministarstvo za ljudska prava i Bosne i Hercegovine, o čemu je sačinjen Memorandum o razumijevanju između Ministarstva za ljudska prava i Bosne i Hercegovine, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva finansija Republike Srpske i Federalnog ministarstva finansija.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske. Isto se zadužuje o informisanju Vlade Republike Srpske o utrošku donatorskih sredstava, kao i efektima utroška sredstava u skladu sa odredbama Zakona o donacijama u javnom sektoru.
Daje se saglasnost ministru za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i ministru finansija Republike Srpske za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju.
Izvor/sarajevo.rs.com/Sektor za informisanje-
Biro za odnose sa javnošću Vlada RS

Vezane objave