Vlada 23042020 513461655

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas, na 68. sjednici, održanoj u Banjaluci, Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju.
Uredbom sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju propisuje se mogućnost odlaganja ispitnih rokova, kao i polaganja ispita na visokoškolskim ustanovama u novonastalim okolnostima, odnosno u vanrednoj situaciji i vanrednom stanju.
Vlada Republike Srpske uputila je prijedlog ove uredbe sa zakonskom snagom predsjedniku Republike Srpske da, u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, donese Uredbu sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Vlada Republike Srpske usvojila je Pravila o izmjenama Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima.
Investiciono – razvojna banka Republike Srpske a.d. je sa ciljem proširenja ponude proizvoda koji su dostupni privredi Republike Srpske u prethodnom periodu uvela kreditnu liniju za otkup potraživanja. Prema važećim Pravilima plasmana sredstava po kreditnim linijama i zajmovima za finansiranje iz ove linije su prihvatljiva potraživanja koja potencijalni korisnici imaju od republičkih organa uprave i pravnih lica čiji je osnivač Republika Srpska i koji se djelimično ili u cijelosti finansiraju iz javnih prihoda.
Imajući u vidu, potrebe privrede Republike Srpske, a u cilju smanjivanja štetnih ekonomskih posljedica virusa na privredu Republike Srpske, predlaže se izmjena u dijelu koji definiše namjenu, na način da su za finansiranje po kreditnoj liniji za otkup potraživanja prihvatljiva potraživanja koja potencijalni korisnici imaju od republičkih organa uprave, pravnih lica čiji je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srpska i sa njima vlasnički povezanih pravnih lica.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Republičkog plana upravljanja otpadom za perid 2019 ‐ 2029. godine.
Donošenje Republičkog plana upravljanja otpadom za period 2019‐2029. godine doprinijeće sprovođenju Zakona o upravljanju otpadom, odnosno razvoju i unapređenju sistema upravljanja otpadom Republike Srpske čiji strateški okvir je uspostavljen Strategijo upravljanja otpadom za period 2017–2026. godine. Ovaj planski dokument omogućiće sprovođenje predmetne Strategije, sa posebnim osvrtom na mjere prevencije nastanka otpada kojima se postiže zaštita životne sredine bez remećenja privrednog razvoja. S obzirom na to da je Zakonom o upravljanju otpadom uređeno da zajednički i lokalni planovi upravljanja otpadom trebaju biti usaglašeni sa Republičkim planom, ovaj planski dokument je od izrazitog značaja za uspostavljanje i funkcionisanje efikasnog sistema upravljanja otpadom na nivou lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Jedinici za koordinaciju poljoprivrednih projekata za postavljanje cjevovoda na području grada .
U okviru IDP Projekta razvoja navodnjavanja poljoprivrednih površina u Republici Srpskoj, koji se realizuje preko Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sprovode se projektne aktivnosti na izgradnji sistema za navodnjavanje na području Semberije, na lokalitetu Donje Crnjelovo, površine 511 hektara.
Glavnim projektom planirano je postavljanje cjevovoda i preko poljoprivrednog zemljišta označenog kao k.p. br. 4415, njiva 5. klase, površine 6113m² i njiva 4. klase površine 9490m², upisana u posjedovni list broj 2371/10, k.o. Crnjelovo Donje, koje je u posjedu u dijelu 1/1 Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu porodice, omladine i sporta na Plan utroška sredstava, za period 01.01-30.06.2020. godine, u ukupnom iznosu od 161.919,85 KM.
Sredstva se raspoređuju na subvencije kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova, u iznosu od 95.669,85 KM, tekuće grantove za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske, u iznosu od 60.000,00 KM i tekuće grantove udruženjima od javnog interesa, u iznosu od 6.250,00 KM.

Related posts