Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 28. februara 2017. godine drugostepenu presudu od 28. novembra 2016. godine kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine, kao i branioca optuženog Novice Tripkovića, te je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 28.aprila 2016. godine potvrđena.

Prvostepenom presudom optuženi Novica Tripković oglašen je krivim da je, radnjama opisanim u osuđujućem dijelu izreke pobijane presude, počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), u vezi sa članom 22. istog zakona i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.
Istom presudom optuženi Zoran Bjelica je oslobođen optužbe da bi radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke pobijane presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) KZ BiH, u vezi sa članom 180 stav 1. i članom 29. istog zakona.

Protiv navedene presude žalbu je izjavilo Tužilaštvo zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o krivično-pravnoj sankciji u odnosu na optuženog Novicu Tripkovića.

Branilac optuženog Novice Tripkovića je izjavio žalbu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, kao i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Apelaciono vijeće je održalo javnu sjednicu 28.novembra 2016. godine, na kojoj su Tužilaštvo i odbrana istakli da u cjelosti ostaju kod u žalbi datih razloga i prijedloga.

Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama istaknutih žalbenih razloga i navoda, Apelaciono vijeće donijelo je navedenu odluku.

Vezane objave