Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, nakon održane javne sjednice, dana 27.12.2019. godine, donijelo je presudu kojom je žalbu Tužilaštva Bosne i Hercegovine djelimično uvažilo, te prvostepenu presudu broj S1 1 K 020481 16 Kri od 16.7.2019. godine, preinačilo na da je prema optuženom Ahmetu Sejdiću odbilo optužbu za tačke optuženja od kojih je odustalo izmijenjenom optužnicom od 26.2.2019. godine. U preostalom dijelu, žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine je odbijena kao neosnovana i prvostepena presuda potvrđena.

Ahmet Sejdić je prvostepenom presudom oslobođen od optužbe da je kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava za vrijeme rata i oružanog sukoba između tzv ARBiH i Vojske RS, naredio, podstrekavao, pomagao, učinio, dozvolio, omogućio, saglasio se ili na drugi učestvovao u pripremanju, pomaganju i učinjenju protivzakonitog zatvaranja, preseljenja i raseljenja, namjernog nanošenja snažne tjelesne i duševne boli ili patnje (mučenja) i nečovječnog postupanja prema civilima i ratnim zarobljenicima, te iako je znao ili mogao znati, nije spriječio ili kaznio podređena lica u namjernom nanošenju snažne tjelesne i duševne boli ili patnje (mučenje) i nečovječnom postupanju prema civilima i ratnim zarobljenicima i pljačkanju imovine stanovništva.

Protiv navedene presude žalbu je izjavilo Bosne i Hercegovine. Javna sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je 27.12.2019. godine.

Vezane objave