1. Profesor matematike, 1 izvršilac sa iskustvom , 18 časova – do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,
2. Profesor istorije -1 izvršilac sa iskustvom, 2 časa i latinskog jezika, 1 izvršilac sa iskustvom, 4 časa – do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,
3. Profesor ekonomske grupe predmeta, 1 izvršilac sa iskustvom, 12 časova, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova propisanih Zakonom o radu – (»Službeni glasnik RS« broj: 1/2016), ispunjavaju i sljedeće uslove:
-Ima odgovarajući nivo obrazovanja-završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i zvanje propisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji («Službeni glasnik RS» broj: 34/15 i 83/15), i srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama («Službeni glasnik RS» broj: 29/12, 80/14 i 83/15).
-Ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
-Nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-Da ima najmanje jednu godinu rada u struci.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
1.kratku biografiju;
2.uvjerenje o državljanstvu;
3.izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
4.ovjerenu -kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
5.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
10.Potvrda o radnom stažu/ iskustvu u struci, izdato od strane ranijeg poslodavca
kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno:vrsta ,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14 i 42/16,).
Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv, dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) – zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od šest mjeseci.
Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) od dana objavljivanja. Intervju i testiranje će se obaviti 22.01.2018.godine u 09,00 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave,odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Sve kopije dokumenata da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Napomena: Fond časova, naveden u konkursu, biće umanjen u novoj školskoj godini, zbog smanjenja broja odjeljenja u školi.
Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa traženim radnim isustvom, u radni odnos se može primiti i lice bez iskustva.

Prijave slati na adresu:
JU Srednjoškolski „Ivo Andrić“
Ulica Kralja Petra I broj 16.
73240 Višegrad, sa naznakom „Za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Related posts