873x400

Ministarstvo finansija Republike Srpske je otvorilo račune Fonda solidarnosti za posebne namjene za saniranje posljedica virusa.

Sva fizička i pravna lica, koja su u prilici da pomognu Republici Srpskoj da se izbori sa posljedicama korona virusa, svoje uplate mogu izvršiti na jedan od sljedećih računa (RPN- Fond solidarnosti):

NLB banka a.d. Banja Luka: 562-099-81260706-37 (KM)

Naša banka a.d. Banja Luka: 554-004-00000439-72 (KM)

Unikredit banka a.d. Banja Luka: 551-790-22207349-49 (KM)

Komercijalna banka a.d. Banja Luka: 571-010-00002383-93 (KM)

Nova banka a.d. Banja Luka: 555-090-00137261-52 (KM)

Takođe, za uplate je otvoren i devizni račun:

Nova banka a.d. Banja Luka BA395551101000275797 (EUR)

Uputstvo:

Prilikom uplate sredstava na navedene račune u KM valuti obavezno je popunjavanje polja javnih prihoda, na sljedeći :

Broj poreskog obveznika: Jedinstveno identifikuje poreskog obveznika koji vrši uplatu (JIB) ili (JMBG);

Vrsta uplate: 0 – redovna uplata;

Vrsta prihoda: zavisno od vrste sredstava;

Poreski period od: Početak poreskog perioda;

Poreski period do: Završetak poreskog perioda;

Opština: Poreski obveznik popunjava šifru opštine prema šifarniku opština, prilikom uplate poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda;

Budžetska organizacija: 0406001 – Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske;

Poziv na broj: polje (registarski broj, broj sa rješenja i slično ili 0000000000).

Kod uplate sredstava Fondu u polju javnih prihoda za vrstu prihoda unosi se odgovarajuća šifra:

731211 – Tekući grantovi od pravnih lica u zemlji;

731212 – Tekući grantovi od fizičkih lica u zemlji;

Related posts