BA­NJA­LU­KA, IS­TO­ČNO SA­RA­JE­VO – Ispo­vi­jest “Os­ta­vio me de­čko” dva­na­es­to­­diš­nja­ki­nje iz BiH, ko­ju je obja­vi­la pu­tem snim­ka na video-ser­vi­su YouTube za krat­ko vri­je­me saku­pi­la je vi­še od po­la mi­li­ona pre­gle­da i na hi­lja­de rea­kci­ja iz ci­je­log re­gi­ona, pa mno­gi ko­m­entari­šu ka­ko ona u tom uzras­tu uop­šte ­vo­ri o lju­ba­vnim ve­za­ma i na kakav na­čin.

Da ni­je u pi­ta­nju za­ne­ma­re­nost, već tre­nu­tni trend, sma­tra So­nja Stan­čić, psi­ho­log iz Ba­nja­lu­ke. Dje­voj­či­ce i dje­ča­ci, ka­že ona, mi­sle da pu­tem YouTube ka­na­la pos­ta­ju po­pu­lar­ni­ji, a ne­ki čak za­ra­đu­ju na to­me.

U snim­ku koji traje 10 mi­nu­ta ova “šo­ki­ra­na” dje­voj­či­ca, ko­ja je, na­vo­dno, iz Gra­da­čca, ka­ko su ne­ki obja­vi­li, pri­ča ka­ko ju je de­čko is­ko­ris­tio, la­gao, odba­cio i os­ta­vio, te ka­ko se ona “no­si s tim”.

“Ova dje­voj­či­ca je­dnos­ta­vno po­ku­ša­va pri­vu­ći paž­nju za­to što je to sa­da ‘in’, jer se vje­ro­va­tno ne ba­vi mu­zi­kom, ple­som ili ne­kim dru­gim ta­len­tom po­mo­ću ko­jeg bi pri­vu­kla paž­nju”, ocje­nju­je Stan­či­će­va.

Pos­tav­lja pi­ta­nje ka­ko di­je­te od dva­na­est ­di­na mo­že bi­ti sa­mo pri ra­ču­na­ru, da sni­mi vi­deo i obja­vi ga. Za­što ima svoj YouTube ka­nal, ko ga je omo­gu­ćio?

Stan­či­će­va za­klju­ču­je da je dje­voj­či­ca sa­ma u so­bi, ima ra­ču­nar i ko­ris­ti ga bez nad­zo­ra ro­di­te­lja. Dje­voj­či­ca u snim­ku tvrdi da izme­đu nje i mom­ka ni­je ­to­vo dok ona to ne ka­že te da ne mo­že da ži­vi bez nje­ga.

“Za­što ima po­tre­bu da pri­vla­či paž­nju i za­što uop­šte pri­ča o toj te­mi? Ako je sve to is­ti­ni­to, trebalo bi svo­ja lo­ša osje­ća­nja da po­di­je­li sa ne­kom blis­kom oso­bom u ko­ju ima po­vje­re­nje. Sa­daš­nje ge­ne­ra­ci­je odras­ta­ju bez nad­zo­ra odra­slih, dje­ca ne­ma­ju po­vje­re­nja u sta­ri­je oso­be i ima­mo ge­ne­ra­ci­je ko­ji­ma je sve for­ma, ne­ma sa­drža­ja. Bi­tno je sa­mo da je pa­ko­va­nje pri­vla­čno, a šta je unu­tar pa­ko­va­nja, to je ne­bi­tno”, po­jaš­nja­va psi­ho­log.

Do­da­je da se, sve i da dje­voj­či­ca la­že, pos­tav­lja pi­ta­nje za­što ima tu po­tre­bu, i to da “me­dij­ski” la­že. Sma­tra da je za­pa­nju­ju­ći i broj pre­gle­da, jer na ova­kvu po­ja­vu tre­ba­ da re­aguju na­dle­žni, a ne ja­vnost, i da će dje­voj­či­ca po­sli­je ovo­ga ima­ti po­tre­bu da to još vi­še ra­di, jer vi­di da gle­da­oci to tra­že.

“Di­je­te je tu naj­ma­nje kri­vo, ono jednostavno ko­ris­ti sve što mu je na ra­spo­la­ga­nju, a to mu je ne­ko dru­gi omo­gu­ćio. Ne mo­že­mo di­je­te sma­tra­ti kri­vim, bez toga da pri­pi­šemo od­go­vor­nost odra­slih i in­sti­tu­ci­ja­ma. Vje­ro­va­tno ono ne­ma dru­gi na­čin da izra­zi ne­ku po­tre­bu ili emo­ci­je”, na­vo­di Stan­či­će­va.

Ko­ri­sni­ci in­ter­ne­ta se kroz broj­ne ko­men­ta­re zgra­ža­va­ju, ali i ismi­ja­va­ju dje­voj­či­cu.

“Dje­voj­či­ce, ni­si mla­da za YouTube, ali si pre­mla­da za mom­ka. Da li tvo­ji ro­di­te­lji zna­ju za sve ovo? Po mom mišljenju, si mla­da, pa ova­ko ne re­agu­ju ni oni ko­ji ras­ki­da­ju na­kon 15 go­di­na ve­ze. Mo­žeš po­če­ti sa YouTubeom, ali se uo­zbi­lji i sni­maj ne­što pri­kla­dno za dje­cu i za­bav­ljaj se. Di­je­te, ako te ‘de­čko’ sad is­ko­ri­šta­va, šta ćeš on­da ra­di­ti kad bu­deš ima­la 20 go­di­na”, ne­ki su od ko­men­ta­ra.

Struč­nja­ci sma­tra­ju da ova­kve snim­ke ne gle­da­ju do­bro­na­mjer­ni lju­di i da će sva­ka­ko lo­ši ko­men­ta­ri (a ka­mo­li niz) os­ta­vi­ti po­slje­di­ce po di­je­te.

Bi­lja­na Mi­lo­še­vić, so­ci­olog, sma­tra da je uzrok ovo­me ne­zre­lost kao i era in­for­ma­ti­čkog do­ba.

“Sa­ma či­nje­ni­ca da ima vi­še od po­la mi­li­ona pre­gle­da je ne­ra­zu­mlji­va i nes­hva­tlji­va. Tran­spa­ren­tnost pri­va­tnog ži­vo­ta je po­šast sa­vre­me­nog do­ba. Ne znam do­kle će svo to ogo­lja­va­nje pri­va­tnog ži­vo­ta da uzme ma­ha”, ka­že Mi­lo­še­vi­će­va.

Na kra­ju vi­dea dje­voj­či­ca tvrdi da sve što je pri­ča­la ni­je laž.

Da je nje­na ri­ječ za­dnja, po­ka­zu­je i no­vi vi­deo u ko­jem ka­že da je pri­ča­la sa de­čkom i da su se po­mi­ri­li.

Vezane objave