Šta podrazumijeva usluga sudskog tumača?

Usluga sudskog tumača podrazumijeva prijevod i ovjeru prevedenog dokumenta pečatom i potpisom sudskog tumača. Sudski tumač je osoba koja izdaje ovjereni prijevod dokumenta i garantuje da je prijevod istovjetan sa originalom
Stalni sudski tumač za njemački jezik
Kontakt informacije:

Mob: 065 902 163

Related posts