Carina Granica Dgs.

Vijeće ministara donijelo je odluku o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, čime se uz ispunjavanje određenih uslova poslovnim ljudima omogućava ulazak, kao i porodicama umrlih radi prisustva ukopu.
Odluku o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u
Bosnu i Hercegovinu donesena je na prijedlog Ministarstva sigurnosti i omogućavaju ulazak i boravak strancu koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi zbog poslovnih obaveza.

“Uslov je da posjeduje pozivno pismo pravnog lica iz Bosne i Hercegovine koje ga angažuje u i potvrdu o negativnom testu na virus SARS-KOB-2 ovlaštene laboratorije, ne stariju od 48 časova od trenutka ulaska”, stoji u saopćenju Vijeća ministara .

Odredbe o zabrani ulaska iz člana 2. ove odluke ne primjenjuju se na državljane Bosne i Hercegovine koje imaju dvojno državljanstvo te oni mogu ući u Bosnu i Hercegovinu sa ličnom kartom izdatom od strane nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, bez obzira na ulaska u drugu državu iz koje se vraćaju.

“Istovremeno je omogućen boravak u strancima, članovima uže porodice (bračni partner, roditelji, djeca, braća i sestre) umrle osobe radi prisustva njenom ukopu, najviše 72 časa od trenutka ulaska u , ne računajući eventualni period izolacije, pod uslovom da posjeduju dokaze o smrti i srodstvu sa umrlom osobom”, navodi se u saopćenju Vijeća ministara .

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku ”.

Vezane objave