U okviru provjere prijava mjesta prebivališta na području opštine Trnovo, a sve kako bi spriječili fiktivne prijave i moguće manipulacije u peridu od 01.08. do 10.08.2017. godine, utvrđeno je da je 17 građana prijavilo prebivalište na području ove opštine suprotno odredbama člana 8. stav 1. Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, odnosno da su prilikom prijave prebivališta dali netačne i neistinite podatke.
Policijska stanica Trnovo donijela je rješenja o poništenju prebivališta za ova lica kojima su izdati i prekršajni nalozi za učinjeni prekršaj.
U toku su provjere prebivališta za još 33 lica, koja su prijavila prebivalište na području opštine Trnovo i u zavisnosti od utvrđenih rezultata provjera biće sprovedeni odgovarajući postupci.
Podsjećamo, u postupku prijave prebivališta građani su dužni da daju tačne i istinite podatke, a kao valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju, smatra se jedan od sljedećih dokaza:

1. Dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu stana ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje,

2. Ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o stanarskom odnosu uz ovjren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca,

3. Potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut postupak legalizacije ili uknjižavanja objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište,

4. Kao valjan dokaz smatraće se i ovjerena izjava stanodavca da daje pristanak da određeno lice bude prijavljeno na njegovoj adresi,

5. Bračni ili vanbračni partner ili srodnici, moći će da prijave prebivalište na adresi, samo uz prilaganje dokaza o bračnom ili vanbračnom stanju.

Lice koje da neistinite podatke čini prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 30 KM do 300 KM.