Vodostaji na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde su u blagom porastu ali za sada nema opasnosti od izlijevanja.

Šef Kantonalnog operativnog centra (KOC) Ramo Živojević ističe da je situacija u BPK zadovoljavajuća.

„ Za sliv rijeke Drine za sada nemamo alarme za vanredne hidrološke događaje koje u principu ne možemo isključiti, ali po sadašnjim prognozama i jutrošnjem izvještaju Agencije za vodno područje rijeke Save, za područje gornjeg toka Drine kao i cijelog njenog toka, predviđa se stabilan vodostaj. On je sada u blagom porastu i jutros je na hidrološkoj stanici u Goraždu na Drini iznosio oko 140 cm, na rijeci Prači zabilježeno je oko 75 cm a na rijeci Kolini oko 50 cm, što nisu vodostaji koji bi mogli ugroziti ljude i materijalna dobra“ – precizirao je Živojević.

Napomenuo je da se kišne padavine koje traju već duže vrijeme, očekuju i narednih dana

„ Ne treba zanemariti činjenicu da padavine mogu uzrokovati porobleme i na manjim vodotocima. Za sada takvih problema nema, ali pratimo stanje u kantonalnom operativnom centru Civilne zaštite kao i općinske i gradska služba civilne zaštite. Nije zabilježena ni pojava klizišta, a svi putevi u nadležnosti BPK su prohodni, s tim da nije isključeno da dođe do pojave odrona i slično „ – upozorio je Živojević.